přeskočit k obsahu | přeskočit k navigaci

Představení jednotlivých oddělení

Štábní oddělení


Oddělení řízená přímo členem představenstva (tj. nejsou součástí některé z divizí).


Interní audit – se zabývá hodnocením vnitřního kontrolního systému společnosti a mapováním možných rizik v nastavených procesech; navrhuje doporučení na zlepšení v identifikovaných oblastech.

Lidské zdroje – jsou strategickým partnerem pro management v řešení všech personálních otázek, poskytují podporu zaměstnancům a pomáhají vytvářet optimální pracovní prostředí.

Právní oddělení a Compliance – poskytuje právní servis společnosti v celé oblasti jejího působení (např. smluvní a závazkové právo, řešení soudních sporů, poradenství apod.).

Interní kontrola a monitoring – tým zaměřený na provádění kontrolní a monitorovací činnosti. Jeho úkolem je nepřetržitě monitorovat „obchodní proces“ prováděním kontrolních činností nezávisle na kontrolách jiných organizačních složek Společnosti.

Divize


Divize GBS – OPERATIONS

Oddělení Správa smluv

Oddělení správy zahrnuje 2 týmy:

  • tým správy autoleasingu - zajišťuje celkovou správu obchodního případu v oblasti autoleasingu;
  • tým správy movitostí - zajišťuje celkovou správu obchodního případu v oblasti leasingu strojů a zařízení.

Oddělení Všeobecné služby

Mezi hlavní činnosti oddělení patří centrální nákup a všeobecné služby technicko-investičního rázu.

Oddělení IT a organizace

Zajišťuje provoz a rozvoj informačních systémů společnosti (HW, SW, infrastruktura). Organizační část se zabývá správou a vydáváním interních řídících dokumentů a norem společnosti.

Oddělení Provozní financování a účetní podpora

Hlavní činností oddělení je - správa, proplácení, účtování a rozvoj systému provozního financování poskytované dealerům a dealerským sítím a vyúčtování úroků z provozního financování. Mezi další úkoly patří zadávání, proplácení a účtování zahraničních a tuzemských investičních a režijních faktur; příprava a autorizace platebních příkazů a kontrola výpisů z účtů; odsouhlasení stavu pohledávek a závazků; rekonciliace účtů.

Divize Finance - CFO

Oddělení Účetnictví a daně

Zpracovává a kontroluje účetnictví společnosti včetně tvorby účetní metodiky (měsíční závěrky dle CAS a jejich převod do IFRS, daně, reporting finančních výkazů dle IFRS mateřské společnosti, roční a konsolidovaná závěrka dle IFRS, výkaznictví pro statistický úřad a ČNB). Zajišťuje kompletní vedení účetní agendy pro dceřiné společnosti.

Oddělení Controlling

Je zodpovědné za obchodní reporting, controlling a planning, finanční reporting, controlling a planning, pravidelné finanční interní a externí reporty, analýza odchylek, cost reporting, controlling a planning.

Oddělení Refinancování

Zajišťuje zejména nové úvěrové zdroje pro společnost, poskytuje potřebné analytické informace pro vnitřní potřeby společnosti v oblasti refinancování apod.

Divize Řízení rizik - CRO

Oddělení Underwriting

Je zodpovědné za zpracování stanovisek k návrhům financování, zpracování stanovisek k jiným návrhům, stanovení ratingu klientů, vypracování finanční analýzy, reporting, scoring. Spolupracuje s pobočkami

Oddělení Risk Management and Reporting

Mezi hlavní úkoly patří zajišťování externího reportingu směrem k akcionáři a interního reportingu pro potřeby Top managementu. Ve své podstatě se jedná o paralelu finančního controllingu se zaměřením na řízení a měření rizik (včetně rizika operačního).

Oddělení Workout

Zaměřuje se na vymáhání pohledávek společnosti a jejích dceřiných společností ze všech uzavřených smluv a činností těchto společností.

Oddělení Prodej odebraných předmětů leasingu

Hlavním úkolem oddělení je prodej odebraných předmětů leasingu, jejich skladování, technická příprava a údržba v provozuschopném stavu.

Oddělení Schvalovací centrum

Klíčovou činností oddělení je prověřování a schvalování obchodních případů a příprava smluv o převodu práv a povinností pro pobočky Brno a Ostrava a dále také schvalování žádostí o převod práv a povinností pro pobočky Brno, Ostrava a Praha.

Divize Prodejní sítě

Divize prodej zahrnuje distribuční síť společnosti. Zabývá se zejména realizací obchodů přes pobočky a ostatní distribuční kanály (banka, vendoři, agenti, retence), nastavuje provizní a motivační systémy.

Naše společnost má 9 poboček, které působí v regionech a poskytují klientům komplexní nabídku služeb.

Pobočky mají odpovědnost zejména za prodej finančních produktů, za prodej služeb (pojištění), za hledání nových obchodních příležitostí, za rozvoj intra cross-sellingu v rámci poboček UniCredit Leasing a za řízení prodejní a marketingové podpory.

V Praze sídlí pobočka financování korporátní klientely, specializující se na financování koncových klientů a realizaci speciálních obchodů přednostně v komoditě strojů a zařízení s teritoriální působností v celé ČR.

Oddělení koordinace poboček

Spolupracuje na tvorbě obchodní strategie, řízení obchodní sítě vč. frančíz, má odpovědnost za obchodní plánování, výsledky, operativní řízení pobočkové sítě s cílem plnění pobočkového plánu. Poskytuje podporu pobočkové sítě pro zajištění jejich požadavků centrálními útvary.

Oddělení Správa leasingu nemovitostí

Mezi hlavní činnosti oddělení patří aktivace smlouvy, konečné vyúčtování, úpravy leasingových splátek, upomínání, penalizace, přiřazování plateb, kontrola plnění smluv, řádné i předčasné ukončení leasingové smlouvy.

Divize Podpory Prodeje a Fleet Managementu

Oddělení Řízení produktů

Je zodpovědné za tvorbu, kalkulaci a implementaci produktových nabídek, údržbu a aktualizaci produktových kalkulátorů, vývoj kalkulačních systémů, nastavení základních obchodních podmínek používání produktů v komoditách, tvorbu a údržbu smluvní, poskytuje školení a helpdesk pro pobočkovou síť, spolupracuje na tvorbě schvalovacích podmínek, zajišťuje monitoring trhu.

Oddělení Řízení distribučních kanálů

Odpovídá za spolupráci s klíčovými partnery - vendory, spolupracuje s UniCredit Group v rámci nadnárodních vendorových relací a na mezinárodních projektech, nastavuje obchodní a smluvní podmínky spolupráce, spolupracuje s pobočkovou sítí, zajišťuje pravidelný monitoring a vyhodnocování spolupráce s kooperacemi.

Marketing

Oddělení se zabývá interní a externí komunikací, vztahy s veřejností, s médii a s institucemi, v oblasti jeho působnosti je také korporátní sociální odpovědnost (CSR).

Fleet Management

Dceřiná společnost UCL CZ nabízí operativní leasing pro firemní klientelu, tzv. operativní full service leasing osobních a užitkových automobilů do 3,5 t a dále financování vozového parku, řešení každodenních problémů s jeho správou a úsporu nákladů na administrativu

přeskočit k obsahu | přeskočit k navigaci
© 2013. UniCredit Leasing CZ, a.s. All rights reserved. | Powered by LMC CZ | SK

přeskočit k obsahu | přeskočit k navigaci